PHIẾU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ DỰ THI
CHƯƠNG TRÌNH “KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA” – “ƯƠM TẠO DN/DN KHỞI NGHIỆP” TẠI NHẬT BẢN

Hướng dẫn khảo sát sinh viên

  • Phiếu sử dụng cho các nhóm dự thi để tự đánh giá khi gửi đề án nhằm phản ánh một cách xác thực những nội dung chính của đề án dự thi theo một hệ thống tiêu chí thống nhất,
  • Phiếu hỏi và thông tin trong phiếu trả lời sẽ giúp ích cho việc đặt câu hỏi, xác minh, đánh giá và thẩm định của Hội đồng Giám khảo.
  • Thông tin thu thập được cũng sẽ giúp tuyển chọn nhóm đề án tiềm năng để mời tham gia Chương trình “Ươm tạo Doanh nhân, Doanh nghiệp Khởi nghiệp Sáng tạo” tại Nhật Bản.
  • Các câu hỏi trong phiếu được thiết kế trên cơ sở chỉ số khung năng lực doanh nghiệp, được chuyển hóa thành những thông tin, chỉ báo về năng lực thực thi đề án, tính đổi mới sáng tạo và khả năng kiểm soát rủi ro đối với dự án, nếu triển khai.
  • Phiếu gồm 2 phần:

Phần 1: Phiếu (Tự) Đánh giá về năng lực Đề án (từ câu 1 đến câu 22). Phần này bắt buộc phải điền câu trả lời.

Phần 2: Phiếu Lấy ý kiến về Khởi nghiệp của Sinh viên (từ câu 23 đến câu 43).

  • Các câu hỏi được biên soạn cũng nhằm mục đích giúp các nhóm đề án định hướng trong việc xây dựng đề án, chuẩn bị nội dung và bằng chứng chứng minh trước Hội đồng Giám khảo.
  • Các phương án lựa chọn được biên soạn để tạo thuận lợi cho người trả lời bằng cách đánh dấu chọn vào phương án được cho là phản ánh sát nhất với thực tế triển khai của đề án dự thi.
  • Những điểm khác biệt, đặc biệt sẽ được trình bày khi thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo.
  • Việc khai thông tin, tự đánh giá sẽ được thực hiện thông qua Phiếu điện tử (online). Việc tổng hợp kết quả sẽ được thực hiện tự động.