Form thông tin khảo sát

Phiếu khảo sát doanh nghiệp

Form thông tin khảo sát

Sản Xuất Thương Mại Sản Xuất Và Thương Mại

Đơn Vị Tư Nhân
Hợp Tác Xã
Công Ty Cổ Phần
Đơn Vị Có Vốn Nhà Nước
Công Ty TNHH
Đơn Vị Thành Viên/Chi Nhánh/đại Diện Tại địa Phương